Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu

Opłaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za:

W przypadku składowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat, jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty(oddzielnie dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska) i wnosi ją na rachunek właściwego, ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, urzędu marszałkowskiego.

Opłatę ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.