Refundacja i dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Refundacja

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń  odbywa się aktualnie na podstawie dwóch aktów prawnych:

 • dla umów o refundację podpisanych do 30 czerwca 2014r. - rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz.518 z późn. zm.),
 • dla umów o refundację podpisanych od 1 lipca 2014r. - rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U.  poz. 865).

W przypadku umów podpisanych do 30 czerwca 2014 r. obowiązują dotychczasowe ustalenia i zasady określone w podpisanych umowach.
Natomiast w przypadku pracodawców chcących podpisać z OHP umowy o refundację od 1 lipca 2014r. mogą oni wystąpić z wnioskiem o zawarcie takich umów, gdy już mają podpisane umowy o pracę z młodocianymi za których chcą ubiegać się o refundację.
Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm./,
 2.  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 232/.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej "centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Wniosek zawierać powinien m. in. wykaz imienny młodocianych pracowników, na których chce podpisać umowę o refundację. Do wniosku  należy dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe /oryginały lub poświadczone kopie/ również:

 • kopie umów o pracę z młodocianymi,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,
 • informacje określone w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Od 1 lipca 2014 r, refundacje wypłacanych wynagrodzeń młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu stanowią pomoc  de minimis.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców – tak jak dotychczas – może złożyć w centrum edukacji OHP w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy  nie dokształcają się w formach szkolnych lub dotyczący młodocianych, którzy kontynuują naukę zawodu u nowego pracodawcy w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy w określonych w przepisach przypadkach, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

Centrum Edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej wojewódzkiej komendy OHP. Właściwa komenda OHP  rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy, określonych na dany rok i w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do centrum edukacji zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa o refundację zawierana jest na cały okres trwania przygotowania zawodowego wynikający z umowy o pracę zawartą z młodocianym.

Dofinansowanie

Od stycznia 2004 r. pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego mogą korzystać z prawa do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia – art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, którzy spełnili warunki określone w w/w ustawie i przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Z art. 70b ustawy o systemie oświaty wynika, iż decyzję o przyznaniu dofinansowania  - w trybie decyzji administracyjnej – podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.

Ustawa o systemie oświaty w art. 70b ust.2, ustala wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, które wynosi:

 •  w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
 •  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania , wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ten  ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
 •  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć kopie:

 1.   dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w/w ustawy
 2.   umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3.   dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Od 2 lutego 2009 r. dofinansowanie kosztów szkolenia nie jest już dotacją celową, stanowi bowiem przychód z działalności gospodarczej i podlega podatkowi  dochodowemu od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tj. z 2012 r. Dz. U.  poz.361 z późń. zm./.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie stanowi pomoc de minimis regulowaną rozporządzeniem Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013 r.